Operační program Doprava

Silnice I/44 Bludov - obchvat

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000534
Přesné místo realizace
Bludov
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
28.5.2021
Datum ukončení
31.12.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
13.10.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
3 777 767 574,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 530 000 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 800 000 000,00 Kč

Předmětem projektu je přeložka silnice I/44, jejíž součástí je obchvat obce Bludov a přivaděč do města Šumperk. Délka hlavní trasy je 5 635 m, přivaděč má délku 1 278 m. Obchvat obce Bludov je poslední stavbou ve směru od Mohelnice do Šumperka řešící přeložku silnice I/44 ve čtyřpruhovém uspořádání tak, aby město Šumperk a s ním související celá spádová oblast byly napojeny na dálniční síť České republiky.Zpět na seznam projektů