Operační program Doprava

Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000456
Přesné místo realizace
Brno
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
1.10.2018
Datum ukončení
31.12.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
20.9.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
3 834 057 578,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 530 000 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 800 000 000,00 Kč

Předmětem projektu je dostavba jednoho z úseků severozápadního segmentu Velkého městského okruhu v Brně. Projekt I/42 Brno, VMO Žabovřeská I představuje zkapacitnění stávající dvoupruhové komunikace na čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci kategorie MS4dc 20,25/80 a MS4dc 20,75/60 v celkové délce 1 800 m. Zpět na seznam projektů