Operační program Doprava

Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí - Rokytova

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000464
Přesné místo realizace
Brno
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
23.6.2021
Datum ukončení
31.12.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
13.10.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
3 784 203 356,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 530 000 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 800 000 000,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace kategorie MS4dc 24,0/21,0/60 a MR4dc 24,5/80, která je součástí realizovaného a rozestavěného Velkého městského okruhu v Brně (VMO).  Délka úseku Tomkovo náměstí je 680m a délka úseku Rokytova je 569m. Zpět na seznam projektů