Operační program Doprava

Silnice I/38 Znojmo - obchvat, II. stavba

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000071
Přesné místo realizace
Kuchařovice, Znojmo
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
16.9.2016
Datum ukončení
20.1.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
17.5.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
520 578 490,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
320 793 193,45 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
377 403 757,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/38 v kategorii S 11,5/80 v celkové délce hlavní trasy 3,532 km, která tvoří II. část silničního obchvatu města Znojma. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu města a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/38 a zvýšení bezpečnosti silničního provozu včetně bezpečnosti chodců.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů