Operační program Doprava

Silnice I/38 Havlíčkův Brod, jihovýchodní obchvat

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000382
Přesné místo realizace
Havlíčkův Brod
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
1.11.2019
Datum ukončení
31.5.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
26.7.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 875 346 207,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 410 753 127,70 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 659 709 562,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba komunikace kategorie S 11,5/70 v délce 4 124 m, která představuje jihovýchodní segment obchvatu města Havlíčkův Brod. Zpět na seznam projektů