Operační program Doprava

Silnice I/38 Církvice, obchvat

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000454
Přesné místo realizace
Církvice
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
1.10.2020
Datum ukončení
28.2.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.3.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
782 183 778,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
517 778 843,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
609 151 577,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/38 v celkové délce hlavní trasy 4,268 km v kategorii S 11,5/80, která je řešena jako jihozápadní obchvat obce Církvice. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/38, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Církvice včetně bezpečnosti chodců.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů