Operační program Doprava

Silnice I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000017
Přesné místo realizace
Pardubice
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Pardubický kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
3.2.2015
Datum ukončení
2.12.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
7.12.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
511 089 091,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
406 518 706,70 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
478 257 302,00 Kč

Předmětem realizace projektu je rozšíření a zkapacitnění stávající komunikace I/37 v délce 986 m na dělenou čtyřpruhovou, kat. S 24,5/70. Realizací projektu spolu s navazujícím dobudováním MÚK Palackého vznikne kapacitní severojižní páteřní průtah ve čtyřpruhovém uspořádání na celé své délce. Projekt představuje II. etapu výstavby silnice I/37 v úseku Pardubice - Trojice. Realizace I. etapy proběhla v letech 2012-2013.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů