Operační program Doprava

Silnice I/37 Pardubice - MÚK Palackého, dostavba

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000458
Přesné místo realizace
Pardubice
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Pardubický kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
15.10.2019
Datum ukončení
30.9.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
27.4.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
298 039 865,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
211 914 644,10 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
249 311 346,00 Kč

Předmětem projektu je dostavba stávající mimoúrovňové křižovatky na západním okraji Pardubic do tvaru plnohodnotné deltovité křižovatky a zkapacitnění silnice I/37 na čtyřpruhové uspořádání v kategorii MS 24,5/70 v délce hlavní trasy 0,854 km. Nové řešení mimoúrovňové křižovatky a čtyřpruhová komunikace budou efektivněji přenášet stále narůstající dopravní zatížení. Realizace projektu tak přispěje ke zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti dopravy.Zpět na seznam projektů