Operační program Doprava

Silnice I/37 Osová Bítýška - obchvat

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000392
Přesné místo realizace
Osová Bitýška
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
30.9.2019
Datum ukončení
30.3.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
11.6.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
335 885 693,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
256 687 436,15 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
301 985 219,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba komunikace kategorie S 9,5/80 v délce 2 834 m, která bude sloužit jako obchvat obce Osová Bítýška. Zpět na seznam projektů