Operační program Doprava

Silnice I/37 Chrudim, obchvat

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000468
Přesné místo realizace
Chrudim
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Pardubický kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
1.12.2019
Datum ukončení
30.6.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
21.5.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
711 925 438,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
522 217 520,90 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
614 373 554,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba dvoupruhové směrově nerozdělené komunikace kategorie S11,5/80 v délce 4 563 m. Projekt je součástí obchvatu města Chrudimi, který je tvořen dvěma stavbami: úsek Medlešice - silnice I/17 v délce 5850 m, který je již v provozu a úsek křižovatka I/17 - Slatiňany v délce 4563 m, který je předmětem této žádosti. Zpět na seznam projektů