Operační program Doprava

Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3. etapa (2. fáze)

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/16_008/0000029
Přesné místo realizace
Valašské Meziříčí
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Zlínský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
1.1.2016
Datum ukončení
1.10.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
28.11.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
691 385 925,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
572 489 961,70 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
673 517 602,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/35 v délce 700 m a kategorii S 24,5/100. Tento úsek přeložky silnice I/35 je přímým pokračováním čtyřpruhové směrově dělené komunikace I/35 délky 1,7 km uvedené do provozu v roce 2014 pod názvem I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 2. etapa.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů