Operační program Doprava

Silnice I/35 MÚK Rádelský Mlýn

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000496
Přesné místo realizace
Rádelský Mlýn
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Liberecký kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
1.3.2020
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
14.9.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
612 787 588,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
225 349 263,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
268 472 689,00 Kč

Předmětem projektu je přestavba mimoúrovňové křižovatky silnic I/35 a I/65 a úpravy silnice I/35 v délce  658 m v kategorii S 22,5/80 a silnice I/65 v délce 185 m v kategorii S 11,5/70. Přestavbou křižovatky dojde k odstranění technických nedostatků stávajícího řešení a k odstranění kolizních míst. Realizací technicky a kapacitně odpovídajícího napojení silnice I/35 se silnicí I/65 dojde ke snížení rizika dopravních nehod, zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti dopravy. 



Zpět na seznam projektů