Operační program Doprava

Silnice I/34 Rouštany - Pohled

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000104
Přesné místo realizace
Pohled
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
15.12.2016
Datum ukončení
31.12.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
31.10.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
257 053 443,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
191 297 016,90 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
225 055 314,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/34 v kategorii S 11,5/70 v celkové délce hlavní trasy 2,888 km, která je situována severně od místní části obce Pohled zvané Rouštany. Realizací projektu dojde ke zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/34 a zvýšení bezpečnosti silničního provozu včetně bezpečnosti chodců. Odvedením tranzitní dopravy mimo zástavbu obce se rovněž sníží zátěž obyvatel hlukem a exhalacemi z automobilové dopravy.Zpět na seznam projektů