Operační program Doprava

Silnice I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000016
Přesné místo realizace
Božejov
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
31.3.2015
Datum ukončení
22.11.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
7.12.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
705 903 635,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
514 564 490,65 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
605 369 989,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/34 v kategorii S11,5/70 v celkové délce hl. trasy 5,397 km. Stávající silnice I/34 prochází v tomto úseku zástavbou obcí Ústrašín, Ondřejov a Myslotín. Řešená stavba je přeložkou, která je vedena obchvatem těchto obcí. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi, zkrátí se jízdní doby a zvýší plynulost dopravy a bezpečnost silničního provozu včetně bezpečnosti chodců.Zpět na seznam projektů