Operační program Doprava

Silnice I/3 Olbramovice, přeložka

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000531
Přesné místo realizace
Olbramovice
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
12.4.2021
Datum ukončení
12.9.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
14.7.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
547 460 419,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
383 267 330,70 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
451 128 306,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/3 v celkové délce hlavní trasy 3,420 km v kategorii S 11,5/80, která je řešena jako východní obchvat obce Olbramovice. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/3, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Olbramovice včetně bezpečnosti chodců.Zpět na seznam projektů