Operační program Doprava

Silnice I/27 Šlovice - Přeštice, přeložka

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000393
Přesné místo realizace
Přeštice, Horní Lukavice, Šlovice
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Plzeňský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
15.6.2020
Datum ukončení
31.12.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
28.7.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 616 555 658,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 051 295 268,55 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 236 817 963,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/27 v celkové délce hlavní trasy 6,095 km převážně v kategorii S 21,5/110, která je řešena jako západní obchvat obce Horní Lukavice. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/27, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Horní Lukavice včetně bezpečnosti chodců. Zpět na seznam projektů