Operační program Doprava

Silnice I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000363
Přesné místo realizace
Plzeň
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Plzeňský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
1.4.2019
Datum ukončení
30.4.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
25.6.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
339 556 513,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
222 043 384,35 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
261 227 511,00 Kč

Předmětem projektu je zkapacitnění silnice I/27 na čtyřpruhové uspořádání v délce hlavní trasy 1,644 km převážně v kategorii S 20,75/80. Realizací projektu dojde ke zkapacitnění dvoupruhové silnice I/27 na čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci Zkapacitněním komunikace I/27 v úseku mezi Plzní a Třemošnou dojde rovněž ke zkrácení jízdní doby a snížení rizika dopravních nehod.Zpět na seznam projektů