Operační program Doprava

Silnice I/26 Staňkov, přeložka

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000004
Přesné místo realizace
Staňkov
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Plzeňský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
11.5.2015
Datum ukončení
31.5.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
7.12.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
245 248 284,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
186 859 608,90 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
219 834 834,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/26 v kategorii S 11,5/80 v celkové délce hlavní trasy 2,972 km, která je řešena jako severozápadní obchvat města Staňkov. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu města a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/26 a zvýšení bezpečnosti silničního provozu včetně bezpečnosti chodců.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů