Operační program Doprava

Silnice I/22 Strakonice

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000079
Přesné místo realizace
Strakonice
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
17.3.2017
Datum ukončení
19.1.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.5.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
338 305 968,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
176 533 237,70 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
207 686 162,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/22 v kategorii MS2 9,5/50 v celkové délce hlavní trasy 1,540 km, která tvoří část tzv. Severního dopravního půloblouku (SDP) města Strakonice. Součástí stavby jsou tři okružní křižovatky, lávka pro pěší, překrytí zářezu, protihlukové stěny, úprava části stávající silnice I/4, přeložky a úpravy ostatních komunikací a inženýrských sítí a vegetační úpravy. Stavba je umístěná severně od centra Strakonic. V začátku úseku stavba okružní křižovatkou Zvolenská navazuje na již zrealizovaný úsek budoucího SDP, tj. současný úsek silnice III/139 11, který po dokončení výstavby přeložky bude zařazen do tahu silnice I/22. V konci úseku se nová komunikace napojuje okružní křižovatkou Písecká na stávající silnici I/4.Zpět na seznam projektů