Operační program Doprava

Silnice I/21 Trstěnice - Drmoul

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000182
Přesné místo realizace
Trstěnice, Drmoul
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Karlovarský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
1.3.2018
Datum ukončení
30.9.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
14.5.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
610 863 589,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
432 688 730,25 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
509 045 565,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/21 v celkové délce hlavní trasy 5,012 km v kategorii S 11,5/80, která je řešena jako východní obchvat obcí Trstěnice a Drmoul. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/21, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obcích Trstěnice a Drmoul včetně bezpečnosti chodců.Zpět na seznam projektů