Operační program Doprava

Silnice I/21 Nová Hospoda - Kočov, přeložka, 2. stavba

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000164
Přesné místo realizace
Bor
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Plzeňský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
1.11.2017
Datum ukončení
31.8.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
29.1.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
230 452 776,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
179 080 528,75 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
210 682 975,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/21 v celkové délce hlavní trasy 2,950 km v kategorii S 11,5/80, která je řešena jako západní obchvat části obce Bor zvané Bezděkov. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/21, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu jak na samotné silnici I/21, tak v části obce Bor zvané Bezděkov.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů