Operační program Doprava

Silnice I/19 Kámen, obchvat

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000199
Přesné místo realizace
Kámen
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
21.2.2018
Datum ukončení
31.8.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
24.10.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
246 433 982,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
175 738 257,35 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
206 750 891,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/19 v celkové délce hlavní trasy 2,338 km v kategorii S 11,5/70, která je řešena jako severní obchvat obce Kámen. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/19, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Kámen včetně bezpečnosti chodců.Zpět na seznam projektů