Operační program Doprava

Silnice I/19 Chýnov

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000353
Přesné místo realizace
Chýnov
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
1.5.2019
Datum ukončení
30.6.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
3.4.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
415 649 356,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
295 953 719,10 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
348 180 846,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/19 v celkové délce hlavní trasy 3,550 km v kategorii S 11,5/80, která je řešena jako jižní obchvat obce Chýnov. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu obce a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/19, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Chýnov včetně bezpečnosti chodců.Zpět na seznam projektů