Operační program Doprava

Silnice I/13 Třebušice MÚK

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000153
Přesné místo realizace
Třebušice
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
12.10.2017
Datum ukončení
21.1.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
14.5.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
449 261 317,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
252 588 672,40 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
297 163 144,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky a zkapacitnění silnice I/13 na čtyřpruh v kategorii S 22,5/80. Délka novostavby pravého pásu je 1,342 km a levého pásu 1,020 km. Nová čtyřpruhová komunikace bude moci daleko efektivněji přenášet stále narůstající dopravní zatížení. Přispěje tak ke zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti dopravy.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů