Operační program Doprava

Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000088
Přesné místo realizace
Ostrava, Vřesina
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
4.10.2012
Datum ukončení
30.11.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.5.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
3 498 696 945,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 677 732 697,05 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 973 803 173,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace kategorie S22,5/100 a S24,5/100 v délce 6,657 km. Projekt propojí stávající čtyřpruhové úseky silnice I/11 (stávající ul. Rudnou a v roce 2015 zprovozněnou stavbu I/11 Mokré Lazce - hranice okresu Opava, Ostrava) a tím bude dokončen souvislý tah čtyřpruhové směrově rozdělené silnice z Ostravy ve směru na Opavu s napojením na dálnici D1.Zpět na seznam projektů