Operační program Doprava

Silnice I/11 Opava, severní obchvat - západní část

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000518
Přesné místo realizace
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
30.9.2020
Datum ukončení
31.12.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.3.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 748 786 815,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 189 230 067,45 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 399 094 197,00 Kč

Předmětem projektu je přeložka dvoupruhové komunikace silnice I/11 v kategorii S 11,5/80 (90) v celkové délce 5,129 km. Realizací projektu bude dokončen plnohodnotný severní obchvat města Opavy, kudy v současné době částečně prochází stávající silnice I/11. Dojde také ke snížení negativních vlivů dopravy na obyvatele, ke zvýšení bezpečnosti provozu v intravilánu, plynulosti dopravy a ke zkrácení jízdní doby.Zpět na seznam projektů