Operační program Doprava

Silnice I/11 Opava, severní obchvat - východní část

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000083
Přesné místo realizace
Opava
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
13.3.2017
Datum ukončení
31.5.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
14.7.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
723 412 637,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
450 997 090,20 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
530 584 812,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/11 v kategorii S 11,5/80 v celkové délce 3,210 km. Realizací projektu dojde k odvedení tranzitní dopravy mimo zástavbu města a sníží se tak zátěž obyvatelstva hlukem a exhalacemi. Dojde rovněž ke zkrácení jízdní doby a zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/11 a zvýšení bezpečnosti silničního provozu včetně bezpečnosti chodců.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů