Operační program Doprava

Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice - Bystřice (2. fáze)

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000047
Přesné místo realizace
Bystřice, Třinec, Vendryně
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.1.2016
Datum ukončení
30.11.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
15.5.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
2 291 402 711,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 825 092 046,05 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
2 232 277 930,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/11 v kategorii S 24,5/100 v celk. délce hl. trasy 11,099 km (stavba I/11 Nebory - Oldřichovice 4,860 km a stavba I/11 Oldřichovice - Bystřice 6,239 km), o dvou jízdních pruzích v každém směru a mimoúrovňovým napojením křižujících komunikací. Nově budovaná silnice I/11 v úseku Nebory - Oldřichovice - Bystřice je součástí definitivního řešení propojení dálnice D48 se Slovenskou republikou a VI. Evropského dopravního koridoru po silnici I/68 a I/11.Zpět na seznam projektů