Operační program Doprava

SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000432
Přesné místo realizace
Zlín
Příjemce
Statutární město Zlín
Místo realizace
Zlínský kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.7.2020
Datum ukončení
31.12.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
17.6.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
38 031 800,94 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
13 126 740,05 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
15 443 223,59 Kč

Cílem projektu je zvýšení efektivity a plynulosti silničního provozu uživatelům silniční dopravy ve městě Zlíně prostřednictvím zřízení navigačního parkovacího systému, na který bude napojeno nově pořízených 12 ks LED tabulí (RGB) a dále vybudování dispečinkového pracoviště, které bude inteligentní dopravní systémy (dále jen "ITS") ve Zlíně obsluhovat. Realizací projektu budou eliminovány zbytné jízdy a negativní účinky dopravy a dojde k úspoře času řidičů. Zpět na seznam projektů