Operační program Doprava

Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_039/0000325
Přesné místo realizace
Ostrava
Příjemce
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
30.6.2020
Datum ukončení
1.10.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
1.11.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
111 162 700,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
60 101 449,80 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
70 707 588,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba vodíkové plnící stanice. Uvedené je první etapou projektu. Plnící stanice bude sloužit pro veřejnost a sekundárně bude využita Dopravním podnikem Ostrava a veřejným dopravcem disponujícím příslušným závazkem vůči Moravskoslezskému kraji.  Zpět na seznam projektů