Operační program Doprava

Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000054
Přesné místo realizace
Liberec
Příjemce
Statutární město Liberec
Místo realizace
Liberecký kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.11.2017
Datum ukončení
31.1.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
10.7.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
12 727 414,52 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
10 480 427,34 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
12 329 914,52 Kč

Smyslem projektu je zavedení silniční meteorologie v intravilánu statutárního města Liberce s cílem poskytnutí cílovým skupinám informace o meteorologické situaci v zájmovém území projektu v reálném čase a omezení krizových situací a snížení nehodovosti v dopravě v příčinné souvislosti s výskytem meteorologických jevů.Zpět na seznam projektů