Operační program Doprava

Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_061/0000396
Přesné místo realizace
Jihlava, Bedřichov
Příjemce
Statutární město Jihlava
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Městská doprava - Trolejbusy
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
19.10.2021
Datum ukončení
31.3.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
15.5.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
183 067 022,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
105 949 100,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
124 646 000,00 Kč

Předmětem projektu je rozvoj bezemisní (trolejbusové) dopravy v severní části města prostřednictvím vybudování nové trolejbusové trati. Výstavba nového trolejového vedení v řešeném území umožní nahrazení autobusových linek za linky trolejbusové a napojení lokality Bedřichov a průmyslové zóny na stávající trolejbusovou infrastrukturu. Zavedením elektrické trakce v dané lokalitě tak dojde k navýšení podílu ekologické veřejné dopravy na celkovém objemu přepravních výkonů MHD v Jihlavě.  Zpět na seznam projektů