Operační program Doprava

Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000501
Přesné místo realizace
Brno
Příjemce
Statutární město Brno
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.6.2021
Datum ukončení
31.12.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
26.10.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
67 436 110,90 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
54 659 376,59 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
64 305 148,93 Kč

V rámci projektu dojde k rozvoji dvou subsystémů dopravní telematiky na území města Brna: 1. Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD - předmětem této části projektu je rekonstrukce devíti stávajících světelných signalizačních zařízení na křižovatkách a přechodu pro chodce, 2. Dohledový subsystém - předmětem části projektu je instalace kamerového systému na SSZ dvou křižovatek na území města Brna, kabelových rozvodů pro napájení a přenos dat na Centrální technický dispečink.Zpět na seznam projektů