Operační program Doprava

Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000429
Přesné místo realizace
Brno
Příjemce
Statutární město Brno
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.7.2020
Datum ukončení
31.1.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
15.5.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
90 083 461,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
75 320 211,88 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
88 612 013,98 Kč

Předmětem projektu je 1. Rekonstrukce 3 světelných signalizačních zařízení (SSZ) na křižovatkách a přechodu pro chodce 2. Instalace kamerového systému na jedné SSZ, 3. Povýšení dopravních řadičů na 55 SSZ, z toho 19 upgrade řadiče, 3 výměny řadiče a 33 výměn řadiče včetně výměny návěstidel za LED (z toho 5x doplnění preference MHD). Cílem projektu je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, snížení nehodovosti, zvýšení efektivity dopravy pro cestující jak individuální, tak hromadnou dopravou.Zpět na seznam projektů