Operační program Doprava

Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000197
Přesné místo realizace
Brno
Příjemce
Statutární město Brno
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
11.9.2018
Datum ukončení
30.4.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
23.1.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
102 349 402,48 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
81 195 984,48 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
95 524 687,63 Kč

V rámci projektu "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa" dojde k rozvoji čtyř subsystémů dopravní telematiky na území města Brna:

1. Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD
2. Kamerový dohled
3. Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy
4. Měřicí body na cyklostezkách (nezpůsobilá část projektu).

Projektem dojde k úpravě dopravního řešení dotčených křižovatek, rozvoji dynamického řízení dopravy pomocí SSZ a funkcí preference vozidel MHD při průjezdu křižovatkami řízenými světelným signalizačním zařízením. Bude posílen stávající systém přenosu dat především v oblasti optických datových kabelů využívaných pro řízení dopravy z dispečerského pracoviště a přenos dat s dopravními informacemi. Projekt přinese zvýšení kvality sběru informací o stavu dopravy v důležitých dopravních uzlech pro dispečerské řízení dopravy, poskytování těchto informací veřejnosti (DIC Brno) a zlepšení podmínek pro zásah složek integrovaného záchranného systému.

Projekt dále přinese zvýšení kvality sběru informací o stavu dopravy na cyklistických stezkách ve městě Brně.

Zpět na seznam projektů