Operační program Doprava

Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000073
Přesné místo realizace
České Budějovice
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
30.5.2016
Datum ukončení
31.5.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
11.9.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
660 166 323,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
375 680 209,05 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
470 488 308,00 Kč

Jedná se o stavbu, která se nachází na celostátní jednokolejné elektrifikované trati zařazené do kategorie TEN-T České Velenice - České Budějovice. Předmětem projektu je rekonstrukce železničního svršku a spodku, nová nástupiště, rekonstrukce žel. přejezdů, umělých staveb - mostů, propustků a zdí a ostatních zařízení ve vybraných traťových úsecích a zastávkách. Dále budou provedeny úpravy zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, rozvodů VN a NN včetně osvětlení.Zpět na seznam projektů