Operační program Doprava

Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000450
Přesné místo realizace
Sklené nad Oslavou
Příjemce
Správa železnic
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
9.1.2020
Datum ukončení
9.11.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.5.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
902 477 080,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
581 187 181,06 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
692 895 850,00 Kč

Místem stavby je stanice Sklené nad Oslavou ležící na dvoukolejné elektrifikované trati č. 250 Brno - Havlíčkův Brod v kraji Vysočina. Trať č. 250 je celostátní dráhou, zařazenou do evropského železničního systému. V rámci stavby bude kompletně rekonstruována železniční stanice (žst.) Sklené nad Oslavou. Bude kompletně rekonstruován železniční spodek, železniční svršek, nástupiště, zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, elektro zařízení a trakce.  Zpět na seznam projektů