Operační program Doprava

Rekonstrukce žst. Olomouc - fáze II

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000034
Přesné místo realizace
Olomouc
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.3.2016
Datum ukončení
30.4.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
22.3.2017
Datum schválení Evropskou komisí
20.3.2017
Celkové náklady projektu
918 558 132,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
441 503 659,50 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
538 366 573,00 Kč

Rekonstrukce žst. Olomouc je liniovou dopravní stavbou, jejímž základním cílem je vedení dvoukolejného průtahu uzlem, včetně řešení obvodu osobního nádraží. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku vč. dotčených mostních objektů a propustků. Dojde k modernizaci technologických zařízení, trakčního vedení,zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a energetických zařízení. Realizací projektu se zvýší bezpečnost provozu i kultura cestování.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů