Operační program Doprava

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice - fáze II

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000031
Přesné místo realizace
Lovosice
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.3.2016
Datum ukončení
15.11.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
14.11.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
392 636 748,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
245 224 047,15 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
288 498 879,00 Kč

V rámci II.fáze projektu byla v oblasti železničního zabezpečovacího zařízení  instalována, zapojena a přezkoušena vnitřní část zabezpečovacího zařízení v technologických budovách. Byla dokončena kabelizace, dodávka a montáž venkovních prvků zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice a traťových zabezpečovacích zařízení v přilehlých úsecích. Na závěr proběhla aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení. V oblasti sdělovacího zařízení byla realizována dodávka a montáž přenosového, rozhlasového, kamerového a informačního systému. Byla dokončena instalace systému elektrické zabezpečovací signalizace, místní kabelizace a přípolože kabelů v traťových úsecích. Dále byla realizovaná dodávka a montáž sdělovacího zařízení v technologických budovách a na ústředním stavědle.V oblasti silnoproudé technologie včetně byla dokončena instalace technologie trafostanic TS1 a TS3. Byl dodán a instalován systém dispečerské řídící techniky. V oblasti inženýrských objektů byly realizovány dodávky a montáže související s aktivací definitivního zab. zař. V oblasti pozemních staveb byly realizovány úpravy místností stávajícího ústředního stavědla a terénní úpravy u nových technologických budov. V oblasti trakční a energetická zařízení byly dokončeny dodávky a instalace v souvislosti s aktivací definitivního zab. zař. Byl dodán a instalován systém elektrického ohřevu výměn.Zpět na seznam projektů