Operační program Doprava

Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl.n.

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000192
Přesné místo realizace
Brno
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
16.5.2018
Datum ukončení
16.11.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
2.11.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
389 182 172,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
241 288 157,04 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
289 720 781,00 Kč

Stavba se nachází v železniční stanici Brno hl.n. v intravilánu města Brna, v katastru Město Brno a Staré Brno, v km 142,600-143,350. Trať je elektrizována střídavou trakční soustavou 25kV, 50Hz. Stávající traťová rychlost je v celém obvodu 30 km/h s výjimkou kolejí 1, 2, 4, kde je traťová rychlost pro vlaky osobní dopravy 40 km/h od začátku řešeného úseku do km 143,079. Traťová třída zatížení je C3, průjezdný průřez Z-GČD. Traťová rychlost nebude zvýšena s ohledem na směrové poměry.Zpět na seznam projektů