Operační program Doprava

Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda - II. fáze

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_031/0000012
Přesné místo realizace
Klatovy
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Plzeňský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.12.2015
Datum ukončení
2.10.2016
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
13.12.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
328 524 362,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
69 515 136,05 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
81 782 513,00 Kč

Železniční trať Klatovy - Železná Ruda je jednokolejná neelektrifikovaná trať celostátního a nadregionálního významu. Na železniční trati je provozována především železniční osobní doprava. Zlepšení stavebně technického stavu řešeného úseku železniční trati umožní zavedení taktové dopravy a vytvoří podmínky pro zlepšení kultury cestování a zvýšení atraktivity železniční dopravy v daném regionu.Zpět na seznam projektů