Operační program Doprava

Rekonstrukce tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů na ul. Výškovická, Ostrava

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_020/0000119
Přesné místo realizace
ul. Výškovická, Ostrava
Příjemce
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Městská doprava - Tramvaje
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.4.2018
Datum ukončení
31.12.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
7.3.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
113 878 982,60 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
76 447 073,60 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
89 937 733,65 Kč

Podstatou předkládaného záměru řešeného Dopravním podnikem Ostrava a.s.  (dále jen DPO a.s.) bude výstavba dvou tramvajových mostů a související doprovodné infrastruktury. Realizace této části projektu povede ke zlepšení technického stavu mostů, modernizaci tramvajové trati a zvýšení plynulosti a komfortu městské veřejné hromadné dopravy v elektrické trakci.Zpět na seznam projektů