Operační program Doprava

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000089
Přesné místo realizace
Poříčany
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
22.6.2017
Datum ukončení
31.5.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
30.10.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
208 413 466,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
133 366 615,85 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
156 901 901,00 Kč

Místem stavby je ŽST Poříčany ležící v km 371,094 na trati Česká Třebová - Praha-Libeň, která je součástí I. a III. TŽK. Účelem stavby je rekonstrukce stanice s navýšením technické vybavenosti odpovídající dnešní době současně se zajištěním bezbariérového přístupu cestujících na všechna čtyři nástupiště a to nejenom ze strany výpravní budovy, ale i z protější severní strany nádraží, odkud v současnosti přístup do stanice vůbec zajištěn není.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů