Operační program Doprava

Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000185
Přesné místo realizace
Brno
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
16.5.2018
Datum ukončení
16.11.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
2.11.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
156 072 488,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
79 396 642,40 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
114 681 172,00 Kč

Předmětem stavby je komplexní rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hlavní nádraží, jedná se o dvě samostatné nýtované konstrukce se stejným konstrukčním uspořádáním umístěné vedle sebe na průběžné spodní stavbě opěr. Stavba proběhne v km 142,550 a 142,552 trati č. 250 (Praha -) Havlíčkův Brod - Brno - Kúty (ŽSR), která je součástí I. tranzitního koridoru zařazeného v systému konvenčních transevropských tratí TEN-T procházejících ČR.Zpět na seznam projektů