Operační program Doprava

Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice - II. fáze

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000033
Přesné místo realizace
Ostrava Vítkovice
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.4.2016
Datum ukončení
15.5.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
22.11.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
332 853 148,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
175 396 961,99 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
213 877 868,00 Kč

Od 1.4.2016 probíhá druhá fáze projektu, která zahrnuje zřízení nového žel. svršku v traťové k.č.2, staniční k.č.2, 4, 90, V a M. Vložení výhybek č. 1, 3, 4, 5, 8, 143, 144, 147P, 148, vložení malých dilatačních zařízení. Úprava GPK, zřízení bezstykové koleje, úprava štěrkového lože. Na mostu v km 33,223 bude provedena montáž podpěrné konstrukce pod mostními poli 6-10 a 11-15 a šachovnicové zvednutí mostní konstrukce a navazující práce. Provizorní zjednokolejnění bude uvedeno do původního stavu. Dále proběhne výstavba nového trakčního vedení, včetně podpěr - sudá kolejová skupina a druhá traťová kolej. Budou dokončeny kabelové rozvody elektrického ohřevného zařízení, uvedeno do provozu osvětlení, dálkové odpojovače a kabelové rozvody NN. Dále bude dokončena montáž a kabelizace prvků EPS, EZS a kamerového systému, uvedení do provozu.Zpět na seznam projektů