Operační program Doprava

Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000019
Přesné místo realizace
Kraj Vysočina
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
21.3.2016
Datum ukončení
20.4.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
2.3.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 294 624 630,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
762 807 511,07 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
986 718 638,00 Kč

Stavba se nacházela v km cca 77,526-86,486 trati Brno-Židenice - Havlíčkův Brod. Jedná se o celostátní trať zahrnutou do systému tratí TEN-T. Stavbou byla provedena rekonstrukce a modernizace úseku ve stávající stopě. Území dotčené stavbou má charakter pozemků dráhy se stávající dvoukolejnou trati. Trať prochází územím s polními, lučními i lesními pozemky. Střídavě se těleso dráhy nachází v zářezu a náspu.Zpět na seznam projektů