Operační program Doprava

Prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_022/0000135
Přesné místo realizace
Pardubice
Příjemce
Dopravní podnik města Pardubice a.s.
Místo realizace
Pardubický kraj
Typ projektu
Městská doprava - Trolejbusy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
11.7.2017
Datum ukončení
31.12.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
21.2.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
15 453 484,91 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
10 855 753,86 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
12 771 475,13 Kč

Projekt zahrnuje výstavbu nové dvoustopé trolejbusové trati o délce 0,9 km ze stávající konečné zastávky Pardubičky, točna, na novou konečnou zastávku trolejbusové linky Zámeček (stávající konečná zastávka některých spojů autobusové linky č. 12). Kromě samotného trakčního trolejového vedení budou součástí projektu též úpravy (zkapacitnění) obratiště na zastávce Zámeček a zřízení sociálního zázemí (včetně potřebných přípojek inženýrských sítí) při této konečné zastávce.Zpět na seznam projektů