Operační program Doprava

Přestavba vybraných lokomotiv ČD Cargo, a.s. pro rozšíření provozu na střídavém systému 25 kv / 50 Hz - projekt 1

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_064/0000428
Přesné místo realizace
Praha
Příjemce
ČD Cargo, a.s.
Místo realizace
Hlavní město Praha
Typ projektu
Železniční - vozový park
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
2.12.2019
Datum ukončení
16.3.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
24.10.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
209 457 050,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
86 450 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
172 900 000,00 Kč

Předmětem podpory bude úprava EHV vybavených pouze pro provoz na stejnosměrném systému 3 kV tak, aby byla schopna provozu i ve střídavém systému 25 kV/50 Hz. Střídavý systém je z hlediska svých technických vlastností i investiční náročnosti výhodnější a dle schválené Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu je cílovým napájecím systémem tratí ve správě SŽDC. Zpět na seznam projektů