Operační program Doprava

Posílení napájení trolejbusových tratí v centru Pardubic obnovou měnírny "Stadion"

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_059/0000425
Přesné místo realizace
Pardubice
Příjemce
Dopravní podnik města Pardubice a.s.
Místo realizace
Pardubický kraj
Typ projektu
Městská doprava - Trolejbusy
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.3.2021
Datum ukončení
31.8.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
2.3.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
21 802 000,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
15 300 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
18 000 000,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba nové měnírny v lokalitě někdejší měnírny MR 1 Stadion za účelem zlepšení napájecích poměrů tratí v centru Pardubic. Zřízení měnírny umožní další rozvoj trolejbusové dopravy centru města (navyšování počtu spojů). Související úprava uspořádání jednotlivých napájecích úseků pak umožní napájení krátké odbočné trolejbusové trati vedené do univerzitního kampusu v okolí ulice Studentské, aniž by pro tuto trať muselo být zřizováno zvláštní napájení. Zpět na seznam projektů