Operační program Doprava

Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000359
Přesné místo realizace
Pačejov
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Plzeňský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
3.6.2019
Datum ukončení
31.12.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
14.10.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 624 411 527,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
779 038 852,83 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
949 954 703,00 Kč

Předložený projekt řeší rekonstrukci žst. Pačejov a přilehlých úseků trati vč. zastávky Kovčín. Realizací stavby dojde ke zvýšení traťové rychlosti, propustné výkonnosti trati, bezpečnosti cestujících a kultury cestování. Bude zajištěn vyhovující technický stav železničního svršku a spodku a bude nahrazeno zastaralé zabezpečovací a sdělovací zařízení novou technologií umožňující dálkové řízení provozu.Zpět na seznam projektů